Prof Dr. Hülya Şimga: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bir İnsanlık Sorunu”

Maltepe Üniversitesi’nde yeni açılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü”  Başkanı Prof. Dr. Hülya Şimga, Sivil Sayfalar’dan Emel Altay’a kürsünün işleyişini, gündem maddelerini ve gelecek projelerini anlattı.

Sivil Sayfalar

UNESCO, tüm dünyadaki üniversitelerle işbirliği içerisinde bir kürsü programı yürütüyor. 114 ülkede toplam 713 UNESCO kürsüsü bulunuyor. Türkiye’de bulunan kürsü sayısı ise 13. Toplumsal cinsiyet alanına baktığımızdaysa dünyadaki 25 kürsünün 3’ünün Türkiye’de olduğunu görüyoruz. Bu üç kürsüden biri geçtiğimiz günlerde Maltepe Üniversitesi’nde açıldı. Kürsü Başkanı Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Şimga ile hem kürsünün gündemini hem de toplumsal cinsiyet eşitliği meselelerini konuştuk.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü”nün ilk elden gündemine alacağı meseleler neler olacak? Bu sorunların çözümüne katkı sunmak için nasıl yollar izlenecek?

Sivil Sayfalar

Toplumsal cinsiyet eşitliği 2008 yılından bu yana çalışmalarını insan hakları perspektifinden yürüten UNESCO’nun iki küresel önceliğinden biri olmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri arasında da yer alır. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsünde öncelikle kadınların ve kız çocuklarının hak ve özgürlüklere erişimine mâni olan, kültürel anlayış ve normlar dahil, çok boyutlu engeller konusunda farkındalık yaratmayı ve UNITWIN/UNESCO Kürsüleri, benzer hedefleri olan ulusal ve uluslararası eğitim kurumları, sivil toplum ve yerel idarelerle iş birliği içinde insan haklarını merkeze koyan çalışmalar yaparak, projeler geliştirerek ve eğitim programları düzenleyerek bu sorunun çözümüne yönelik katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Kürsünün adında yer alan “Kültür” kısmından ne anlamalıyız? Toplumsal Cinsiyet eşitliğinde yaşanan sorunlara kültür odaklı bir bakış açısıyla mı yaklaşılacak?

Ben kültürden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızın tanımına çok benzer bir şey anlıyorum.  Çoğul anlamda kültürden bahsedildiğinin altını çizerek, kültürden anlaşılan “bir grupta belli bir süre canlı olan, neredeyse bilinçsiz, ama o grubun yaşamının bütün ifadelerine sinmiş anlayışlar”dır. Gerçekten de insanlar çoğu zaman üzerine hemen hiç düşünmeden içine doğdukları kültürün doğrularını, ahlak normlarını, alışkanlık ve inançlarını benimserler. Kültürlere ait tüm anlayış ve pratikler sorunlu olmamakla birlikte, kadına karşı ayırımcılık, tarihi çok eskiye giden küresel bir kültürün ürünü adeta! Günümüzde hala, hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda, kadının erkekten farklı muamele görmesini meşrulaştırarak insan hakları ihlallerine yol açan kültürel pratikler, sosyal politikalar ve hukuki uygulamalar kadının neredeyse başka bir “tür” olarak addedildiğini düşündürecek kadar ayırımcı olabiliyorlar.

“Kürsünün çalışmaları, ağırlıklı olarak, kadına karşı baskı ve ayırımcılığa yol açan kültürel öğeleri merkeze alacak, bu konularda farkındalık uyandırmayı ve çözümler üretmeyi amaçlayacak.”

Birleşmiş Milletlerin bilim, eğitim ve kültür kurumu olan UNESCO’nun çalışma alanlarını merkeze alan Kürsüler, esas olarak üniversiteler bünyesinde çalıştıkları için bu üç konunun kesişme alanlarına dair çalışmalar yapmak için çok elverişli bir konumdalar. Biz de Maltepe Üniversitesi’nde UNESCO’nun öncelik olarak gördüğü sorunların üzerine eğilerek yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada çok önemli bir insanlık sorunu olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin çeşitli boyutlarını kapsayan çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz.

Biraz kürsünün işleyiş şemasından bahseder misiniz? Nasıl bir ekipten oluşuyor? Sadece akademik çalışmalara mı yer verilecek yoksa aktif olarak katılımın sağlanacağı projeler geliştirilecek mi? UNESCO’nun yine toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan diğer kürsüleriyle ortaklıklar olacak mı? 

Sivil Sayfalar

Üniversitemizde neredeyse eş zamanlı bir de Merkez kuruldu: Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Merkezin, müdür, müdür yardımcısı, yönetim ve danışma kurulları ile bir koordinatörden oluşan kadrosu, kürsünün de kadrosu bir bakıma. Benzer konularda araştırmalar ve çalışmalar yapılacağı için iki birim faaliyetlerini organik bir bağ içinde yürütecekler. Kürsüde hem akademik hem de uygulamalı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

“Ele alınan konular doğrudan insan ile ilgili ve acil çözüm bekleyen sorunlar var, dolayısıyla, uygulamalı ve çözüm üretmeye yönelik projeler çalışmalarımızın büyük bir kısmını oluşturacak diyebiliriz.”

Bu çalışmalar, projenin niteliğine göre, ulusal ve/veya uluslararası paydaşlar gerektiriyor. Dolayısıyla, yalnız benzer konularda çalışan ulusal ve uluslararası UNESCO Kürsüleri ile değil, çeşitli STK’lar, yerel yönetimler, devletin ilgili kurumları, eğitim kurumları ve merkezlerle iş birliği içinde çalışacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışma yapmak için kurumumuz bakımından da çok şanslıyız. Çok yakınımızda birlikte çalışabileceğimiz ve tecrübelerinden yararlanabileceğimiz köklü bir UNESCO kürsüsü var: UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü. Gene iş birliği yapabileceğimiz İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi merkezlerimiz var. Bu, kanımca bize büyük bir avantaj sağlıyor.

UNESCO’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında dünyada 25 kürsüsü bulunuyor. Maltepe Üniversitesi’nde bir kürsü açma fikri nasıl ortaya çıktı? Süreç nasıl ilerledi? Siz mi başvuru yaptınız önce?

Sivil Sayfalar

2017 senesinde Maltepe Üniversitesi’ne geçmeden önce Koç Üniversitesi’nde çalışıyordum. 2010 yılında kurulan ve vefatına kadar Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamızın direktörü olduğu Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin direktör yardımcılığını görevini sürdürdüm. Mayıs 2016 tarihinde gene Çiğdem hocanın adına kurulan Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nün çalışmalarında da görev aldım. Dolayısıyla, bu konuda oldukça tecrübeliydim. Bu tecrübeyi Maltepe Üniversite’sinde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını ilerletmek için kullanmak istedim. Hem merkez hem de kürsü kurmak fikri Rektörümüz Prof. Dr. Şahin Karasar tarafından da desteklenince hazırlıklara başladık. Kürsü başvurusu için önce UNESCO’nun belirlediği formatta bir dosya hazırlanıyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonun onayından geçen dosya daha sonra UNESCO tarafından değerlendiriliyor. Yaklaşık bir yıl süren süreçten sonra başvurumuz kabul edildi ve imza prosedürünün ardında resmen kurulmuş oldu. Maltepe Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü, ülkemizde kadın ve toplumsal cinsiyet konularında kurulan üçüncü UNESCO kürsüsü. Diğer iki kürsü Koç ve Giresun Üniversitelerinde.

Söyleşinin devamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Sivil Sayfalar

avatar
  Kaydol  
Bildir
7 Kasım 2019